Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

 Algemeen

Nieuw Spoor is in januari 2013 opgericht door Marleen Heusinkveld – Vinkenvleugel. Nieuw Spoor is gevestigd in Aalten en ingeschreven onder nummer 56920571 bij de Kamer van Koophandel.

 

Als je voor een afspraak komt in de praktijk, ga ik er van uit dat je op de hoogte bent en akkoord gaat met deze algemene voorwaarden. 

Ik ga natuurlijk zorgvuldig en vertrouwelijk om met wat je deelt.

 

Toepasselijkheid:

 1. deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Nieuw Spoor is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.
 2. afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 3. andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen.

Aanvaarding van opdrachten:

alle aanbiedingen van Nieuw Spoor zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door Nieuw Spoor is bevestigd. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat Nieuw Spoor schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd. Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

 

Annulering

Mocht je niet op je gemaakte afspraak kunnen komen, probeer dit zo snel mogelijk te laten weten. Het werkt het snelst om een WhatsApp bericht te sturen. Een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren is afgezegd, breng ik volledig in rekening. Die tijd heb ik voor je gereserveerd en het lukt me niet om zo kort van tevoren een andere afspraak in te plannen.

 1. annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 2. voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de client geen kosten verschuldigd

– bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is de client 100% van het bedrag voor de afspraak verschuldigd.

– indien een consult op verzoek van de client wordt verschoven naar een latere datum is de client tot 24 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd en binnen 24 uur voor aanvang is de client het volledige bedrag voor de sessie verschuldigd.

– indien annulering niet of te laat geschiedt, is Nieuw Spoor gerechtigd de betreffende dienst in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door haar gemaakte kosten.

 1. Nieuw Spoor is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen.

Tarieven

Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW.

In de praktijk werk ik met een ervaringssessie als eerste afspraak. De sessie duurt 75 minuten en kost €30,-

De volgende afspraken zijn sessies die ongeveer 90 minuten duren. De kosten hiervan zijn 75 euro per afspraak.

Je kunt in de praktijk pinnen. Eventueel kun je het geld overmaken. Je mag ook contact afrekenen, graag gepast. Je ontvangt na de afspraak een nota per mail.

 

In de praktijk werk ik, naast losse behandelingen, ook met trajecten. Hierbij gaat het om trajecten uit het ‘contact kun je voelen-programma’. De kosten voor het traject ‘basis’ zijn 325 euro, traject ‘middel’ 450 euro en traject ‘intensief’ 525 euro. Voor de betaling hiervan ontvang je voorafgaand aan het traject een factuur. In overleg is het mogelijk de factuur in maximaal drie termijnen te voldoen. De eerste termijn betaling vindt plaats voor het starten van het traject.

 

Voor het traject ‘op maat’ wordt vooraf een persoonlijk voorstel opgesteld. Tijdens een ervaringssessie zullen we bespreken wat jouw wensen, behoeften en mogelijkheden zijn en aan de hand hiervan wordt een persoonlijk voorstel opgesteld. Als je akkoord gaat met het voorstel komen de kosten van de ervaringssessie te vervallen.

Wanneer je besluit niet in te gaan op het voorstel zullen de gemaakte onkosten aan je gefactureerd worden.

 

Hoewel ik natuurlijk mijn uiterste best doe, ben ik niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan voor/tijdens/na de sessie. Ik ben ook niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen.

Als je ontevreden bent, geef dit alsjeblieft aan. Dan kijken we samen naar een oplossing waar we ons allebei goed bij voelen.

 

Facturering en betaling:

 1. dienstverlening voor particuliere cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de therapeut tegen overleg van een factuur te worden voldaan.
 2. facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening
 3. tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de client binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.
 4. indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 5. de zorgaanbieder is gerechtigd ieder jaar de overeengekomen prijs te verhogen.
 6. bij overschrijding van de betalingstermijn is de client, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de client tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De client is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitenrechtelijke incassokosten voor rekening van de client. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassoburo’s, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
 1. Vertrouwelijkheid, dossierbeheer en inzagerecht
  Nieuw Spoor verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt

Ik zal rapportages over behandelingen/trajecten op aanvraag van de client verstrekken, met inachtneming van de AVG.

Voor overleg met derden zal altijd eerst jouw toestemming worden gevraagd.

 

Overmacht:

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast, etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichting alsnog na te komen.

 

Aansprakelijkheid:

 1. bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. de zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de client voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de zorgaanbieder.
 3. de zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. de zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de client door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 5. de aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een sessie.
 6. in alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de client, dan wel tot maximaal het bedrag dat door de zorgaanbieder afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt.

Toepasselijk recht en geschillen:

 1. op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing
 2. in geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.